Batting

Pos

Batsman

Runs

1 Sam 73
2 Sadie 20
2 Paul 11